Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679:

Pověřenec GDPR:

Bc. Roman Šikola – sdílený pověřenec pro příspěvkové organizace
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

tel.: +420 485 226 356
mobil: +420 739 541 629
e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz

Škola zpracovává tyto osobní údaje:

1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona
2. Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
3. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
4. Osobní údaje zpracovávané podle zákoníku práce a zákona o pedagogických pracovnících
5. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu
6. Osobní údaje zpracovávané na základě občanského zákoníku

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, emailem nebo poštou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informační memorandum organizace ke stažení … (PDF)