Metodik primární prevence: Pavel Hartl

Konzultační hodiny:

1. CYKLUS: ÚT 09.00-10.00 hod. ČT 12.30-13.30 hod.
2. CYKLUS: ÚT 09.00-10.00 hod. ČT 12.30-13.30 hod.

kabinet č. 215, tel. 724 121 937,e-mail: pavelhartl(*)sosjbc.cz

Jinak dle dohody.

POMOC RODIČŮM, UČITELŮM, ŽÁKŮM A STUDENTŮM S ŘEŠENÍM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ:

● Záškoláctví
● Šikana, agrese
● Rizikové sporty
● Rasismus, xenofobie
● Sekty
● Sexuální rizikové chování
● Adiktologie
● Týrání a zneužívání
● Poruchy příjmu potravy

Spolupráce s třídním učitelem při sledování vztahů ve třídě.
Spolupráce s výchovnou poradkyní a pg. sborem při realizaci programu primární prevence společensky nežádoucích jevů.